Anàlisis clíniques

L’LRC ofereix als centres sanitaris i als seus professionals la informació en anàlisis clíniques que necessiten com a suport al diagnòstic i a les decisions clíniques que els ajudaran a millorar l’atenció als seus usuaris.
L’LRC disposa d’una xarxa de Laboratoris Hospitalaris i d’un Laboratori Central de Referència. Posa a disposició dels seus clients un ampli catàleg de proves de totes les àrees de coneixement: Bioquímica, Immunoassaig, Hematologia, Hemostàsia, Autoimmunitat, Immunologia, Al·lèrgia, HPLC, IFI, ELISA, Toxicologia, Citometria de Flux, Nefelometria, Microscopia, Electroforesi, Microbiologia, Serologia, Biologia molecular, Citologia hematològica, Citogenètica, Farmacogenètica, etc. A través de convenis d’innovació diagnòstica amb l’Hospital del Mar i IMIM-PRBB que garanteixen la transferència de coneixement de la recerca a la pràctica diària, l’LRC es prepara pel diagnòstic del futur i pot oferir determinacions d’avantguarda.

Sistemes d'informació

L’LRC ha desenvolupat un Sistema d’Informació i Gestió de Laboratoris anomenat EYRA que integra els aspectes tècnics, de gestió, logística i qualitat del laboratori.
La missió d’Eyra és oferir als Laboratoris l’automatització mitjançant solucions software basades en estandarts tecnològics, interoperant amb la resta de sistemes dels Hospitals, proporcionant interfícies als diferents tipus d’usuaris i donant els serveis necessaris per realitzar els processos analítics.

Assessoria

Una de les línies de serveis del LRC és l’Assessorament: científic, Informàtic, en Gestió de la qualitat, en Compres, en Recursos Humans, en Equipaments, en estudis de la Informació i en Investigació aplicada.

Sistema Integrat de Gestió

El Laboratori de Referència de Catalunya, SA és una empresa que es dedica a les anàlisis clíniques, un laboratori orientat al servei del client. Una organització que ha consolidat una manera diferent de com poden ser els laboratoris dins del sistema de la salut, amb la incorporació de servei, organització i el sistema d’informació EYRA.

El volum d’activitat i el nombre de centres sanitaris que tenen el LRC com a centre de referència, és fruit de l'esperit innovador en la gestió, de la cuidada relació amb els clients, de l'aposta decidida per la qualitat i de la preparació i dedicació de tota l’organització.

El Laboratori de Referència de Catalunya, SA ofereix als centres sanitaris i als seus professionals la informació en anàlisis clíniques que necessiten com a suport al diagnòstic i a les decisions clíniques que els ajuden a millorar l’atenció als seus usuaris. Una informació amb la qualitat tècnica que estableixen els referents internacionals.

Política de qualitat de l'LRC

Participació en fòrums científics

Des de la seva creació, el LRC ha apostat per la qualitat, participant en programes de control extern tant nacionals com internacionals. Entre aquests programes es troben el College of American Pathologist CAP, UK NEQAS, Labquality i programes nacionals com el de la FPCQLC, AEFA i SEIMC.

L’LRC entén que la formació continuada és un dels valors afegits que pot proporcionar.

D’altra banda, l’LRC participa en comissions hospitalàries, sessions clíniques, grups de treball, cercles de qualitat, etc… I compta amb una unitat docent de pre i post grau que està reconeguda per a la docència d'especialistes en anàlisis clíniques amb capacitat d'1 resident l'any.

L’LRC, degut a la seva relació amb l’IMIM, el PRBB i l’Hospital del Mar, té una trajectòria continuada de participació en projectes de recerca, assaigs clínics i estudis multicèntrics.

Certificacions i acreditacions

L'LRC disposa de les següents autoritzacions i certificacions de qualitat:

• Certificació de l'any 2000 fins a l'actualitat, d'acord amb la norma UNE-EN ISO 9001:2008 dels nostres centres: Laboratori Central, Laboratori d'Urgències de l'Hospital del Mar, Laboratori d'Urgències de l'Hospital de l’Esperança.

Aquesta certificació s'ha anat ampliant a tots els centres de la nostra xarxa. Aquest és el detall dels últims anys:

• Any 2013: El Laboratori Central Mas Blau ha certificat a més de l'activitat de realització d'anàlisis clíniques, les activitats de Microbiologia ambiental hospitalària i la prestació de serveis d'assessorament i gestió en l'àmbit dels laboratoris d'anàlisis clíniques
• Any 2012: Laboratori de Referència de Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i Laboratori d'anàlisis clíniques de l'Hospital de Mataró
• Any 2011: Laboratori d'Urgències de l'Hospital de Sant Joan de Reus
• Any 2010: Laboratoris de la Corporació de Salut del Maresme i La Selva– Hospital Comarcal de Blanes i Hospital Comarcal Sant
Jaume de Calella
• Any 2009: Laboratori de l'Hospital de Sant Celoni

• Acreditació UNE-EN ISO 15189. El Laboratori Central Mas Blau té acreditat un elevat nombre de magnituds biològiques de diferents àrees: Bioquímica, Hematologia, Immunologia, Microbiologia, etc, segons la norma UNE-EN ISO 15189, amb la referència 978/LI1940. Podeu consultar la relació actualitzada de magnituds biològiques al web d'ENAC (https://www.enac.es) i el llistat de proves acreditades sota abast flexible a través d'aquest enllaç (llistat de proves).

ISO 9001:2015

ISO 15189_Certificat

ISO 15189_Abast