Una nova iniciativa

Com a resultat de la modernització i adequació al futur dels laboratoris clínics al nostre país, l'any 1992 el PSM (Parc de Salut Mar) i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSSC) van acordar la constitució de l'empresa Laboratori de Referència de Catalunya, SA amb la voluntat de modernitzar aquests serveis en els respectius hospitals, ampliar la presència en el sector i aconseguir una posició referent en el procés de transformació que s'estava iniciant. Aquesta decisió girava entorn de la incorporació dels avenços en noves tecnologies, l'impuls del desenvolupament de les tècniques diagnòstiques, l'aprofundiment en la qualitat, la dinamització de la formació del personal, l'oferta d'un servei integral i la millora dels nivells de productivitat. I que assoleix plenament la seva idea inicial amb la posada en marxa del nou laboratori a les instal·lacions del Prat de Llobregat.

Missió

Oferir un servei d'anàlisis clíniques per donar suport als professionals del sector salut en les decisions clíniques, diagnòstiques i terapèutiques, amb un alt compromís amb la qualitat i la formació, i posant a disposició dels usuaris un servei d’informació i gestió de laboratoris, amb els nivells de qualitat tècnica que marquen els referents internacionals, tot dins d’un marc de sostenibilitat i d’innovació permanent com a eina de millora contínua.

Visió

Ser un laboratori que es consideri un model de gestió a seguir, amb una àmplia implicació dels estàndards de Qualitat més exigents i implicat en la planificació de programes docents per als nostres professionals. Establir sinergies amb les direccions clíniques dels centres sanitaris participant activament en la funció assistencial. Apostar per la innovació com a eina de millora permanent que ha de permetre optimitzar els processos tant de diagnòstic com de tractament.

Valors

Vocació de servei: Els nostres objectius i accions estratègiques es fonamenten en la nostra voluntat de donar el millor de nosaltres mateixos.
Eficiència: Aprofitar correctament tant el temps com els recursos existents.
Treball en equip: Entendre el treball en equip com un concepte essencial per a la supervivència de l’organització.
Transparència: Promoure una comunicació oberta i recíproca que fomenti la transparència.
Ètica professional: Aplicació dels principis ètics i responsabilitat corporativa en totes les nostres accions i com a base en les nostres relacions.
Inquietud per la recerca i la innovació: Estar al dia de l’aplicació de noves eines i tecnologies com a via per a la millora contínua.
Sostenibilitat ambiental: Reduir el consum dels recursos naturals i controlar l’impacte de la nostra activitat en el medi ambient.

Formació i recerca

Per afrontar els reptes de futur, el Laboratori de Referència de Catalunya posa a l’abast dels seus treballadors diferents accions formatives, com ara jornades científiques, formació específica en el diagnòstic clínic o noves tècniques aplicables als seus llocs de treball. Així mateix, dissenya un pla de formació específic per a cada professional que s’incorpora al Laboratori per tal de donar-li suport en el desenvolupament del seu lloc de treball. L’LRC manté una estreta col.laboració amb els centres d’educació, escoles de formació de grau superior i universitats, i ofereix pràctiques als seus alumnes. Paral.lelament, els seus professionals participen en projectes de recerca i presenten publicacions, comunicacions i pòsters als diferents congressos nacionals i internacionals.