Envieu-nos un missatge

Si desitja enviar-nos qualsevol suggeriment o comentari pot fer-ho omplit el següent formulari:

  • D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD), us informem que les vostres dades seran tractades amb la finalitat d'atendre la vostra consulta/sol•licitud. Les vostres dades no seran cedides a cap altra entitat llevat d'aquells supòsits legals que així ho requereixin. Les vostres dades es conservaran durant el temps imprescindible per a gestionar la vostra sol•licitud, transcorregut aquest, es procedirà a la supressió de les dades garantint-vos un total respecte a la confidencialitat. Tanmateix podeu exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a C/ Selva, 10. Edifici Inblau "A" 08820 El Prat de Llobregat o a través del correu electrònic protecciodades@lrc.cat.
    + Info